Stadgar för Skara Stifts Kyrkosångsförbund

(Antagna vid årsmöte 11 april 1992, reviderade vid årsmöte 9 mars 2013 och 8 mars 2014)

§1
Verksamhet
Skara stifts Kyrkosångsförbund (SSK) är en stiftsorganisation inom Sveriges Kyrkosångsförbund (SKf).
Förbundets uppgift är att främja och utveckla vokal och instrumental musik bland barn, ungdom och vuxna och i detta syfte anordna kyrkosångshögtider, kyrkomusikaliska kurser, körläger m.m.
§2
Medlemskap
Medlemskap kan sökas av vokal och/eller instrumental kyrkomusikgrupp hemmahörande i stiftet.
Ansökan om medlemskap görs till förbundets sekreterare.
Årlig medlemsavgift erlägges till förbundets kassör före 1 mars.
§3
Styrelse
Förbundets styrelse utgörs av ordförande, tre förbundsdirigenter, minst sex övriga ledamöter varav minst två ska vara 29 år eller yngre vid valtillfället samt tre suppleanter.
En (1) styrelseledamot utses av stiftsstyrelsen och övriga ledamöter väljs av årsmötet.
Mandattiden är 1 år för samtliga i styrelsen som väljs vid årsmötet.
Mandat räknas från årsmöte till årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.
Förbundets styrelse sammanträder efter kallelse från sekreteraren.
Styrelsen är beslutsmässig om minst sex ledamöter är närvarande.
Vid votering med lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§4
Årsmöte
Årsmöte hålls före 1 maj. Medlemmar kallas av sekreteraren minst en månad i förväg.
Kyrkomusikalisk grupp äger en (1) röst för varje påbörjat tiotal medlemmar.
Motion skall vara inlämnad till sekreteraren senast 14 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Fastställande av dagordning.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän.
4. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
5. Upprop av ombuden och fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Kassaberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut om ansvarsfrihet.
10. Val av förbundsordförande tillika styrelseordförande.
11. Val av förbundsdirigenter och övriga styrelseledamöter.
12. Val av styrelsesuppleanter.
13. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
14. Utse valberedning att fungera intill nästa årsmöte.
15. Kommande verksamhet.
16. Fastställande av medlemsavgift, arvoden och ersättningar.
17. Fastställande av budget.
18. Motioner och övriga ärenden
§5
Räkenskap
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Förbundets räkenskaper skall senast 1 mars vara tillgängliga för revisorerna, vilka senast 15 april till styrelsen avlämnar revisionsberättelse.
§6
Hedersmedlem
Till hedersmedlem må årsmöte, efter förslag av styrelsen, utse person som gjort betydande insatser för kyrkomusiken i Skara stift.
§7
Upplösning
Ändring av förbundets stadgar, eller upplösning av förbundet, skall behandlas på två styrelsemöten och därefter godkännas med 2/3 majoritet av årsmötet.
Upplöses förbundet skall dess tillgångar överlämnas till stiftsstyrelsen i Skara att användas till kyrkomusikalisk verksamhet.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.